NORME GOVORNO–JEZIČKOG RAZVOJA DETETA OD ROĐENJA DO POLASKA U ŠKOLU:*Prelingvalna faza (faza pre pojave govora):

Do 2 meseca: Komunikacija deteta sa okolinom počinje već sa rođenjem. Ona se odigrava na nivou glasnog plača, osmehivanja, reagovanja na ljudski glas i govor. U prvim nedeljama života ne radi se o pojavi govornih glasova, glasovi koje produkuje beba u tom period mogu se grubo podeliti na glasove prijatnosti i glasove neprijatnosti. Komunikacija u ovom periodu podrazumeva da se beba umiri kada čuje majčin glas iščekujući prijatnost koju majka obezbeđuje svojim prisustvom. Prelingvalna faza traje sve do svesne upotrebe prve reči.

2 meseca: Započinje faza gukanja.

3 – 4 meseca: Dete glasno plače, osmehuje se sa značenjem, reaguje na iznenadne šumove.

6 meseci: Faza brbljanja, dete povezuje dva ista ili različita sloga (ma–ma, ba–ba, ma–ba).

9 meseci: Razume zabrane, reaguje na svoje ime, sluša i imitira zvukove.

*Lingvalna faza (progovaranje):

9 – 12 meseci: Ovo je period u kome će se javiti prva reč, kojom dete svesno imenuje predmet ili biće tj. period u kome dete otkriva da glasom može označiti predmete i pojave.Dete u tom periodu u stanju je da razume veći broj reči ali se stvarna upotreba reči javlja nešto kasnije. Jer odnos između razumevanja i stvarne upotrebe reči ne teče paralelno, uvek prednjači funkcija razumevanja.

12 – 18 meseci: Razume jednostavna pitanja i naloge, prepoznaje imenovane predmete i delove tela, na nalog ih pokazuje. Intenzivno vokalizuje i ponavlja reči za odraslima. Ima aktivan rečnik od 6 do 8 reči. Spontano imenuje poznate predmete. Koristi frazu od dve reči ( daj to, mama lopta).

2 godine: Ima rečnik od oko 300 reči. Gradi proste rečenice, upotrebljava imenice, glagole i zamenice. U govoru pravilno upotrebljava sve samoglasnike i oko 25% suglasnika. Odgovara na pitanje “ Kako se zoveš?”, “Kako laje kuca?” , “ Kako kaže koka?”. Imenuje poznate predmete.

3 godine: Ima rečnik koji broji od 500 do 1000 reči, upotrebljava zamenice, prideve, predloge i priloge. Izgovara pravilno do 70% suglasnika.Recituje pesmice i priča kratke priče. Prepoznaje i imenuje neke boje. Pokazuje prstima koliko ima godina. Može da odredi svoj pol. Može da broji do tri.

4 godine: Dete ulazi u fazu “radoznalosti”, kada se posebnim intenzitetom razvija saznanje o svetu koji ga okružuje. Imenuje tačno veliki broj predmeta, koristi analogne reči veliko – malo, bata – seka. Raspolaže rečnikom od 1500 reči, govori potpunim rečenicama. Govor je razumljiv. Priča o sebi i drugima, opisuje događaje koji su mu se desili u toku dana. Igra se izmišljenih igara. Razlikuje levu i desnu stranu tela. Zna da prepozna i imenuje prst na obe šake kao palac. Zna pesmice od tri strofe.

5 godina: Koristi sve vrste reči i gramatički ih pravilno upotrebljava. Govor je u potpunosti gramatičan. Pravilno izgovara sve glasove maternjeg jezika, što znači da nisu dozvoljene nikakve nepravilnosti u izgovoru glasova, omisija ( nedostatak glasa u reči ), supstitucija ( zamena određenog glasa nekim drugim glasom ) distorzija ( nepravilan izgovor glasova). Ove greške na uzrastu od 5 godina se ne tolerišu. Ima rečnik od 2000 ili više reči, pravilno koristi sve elemente govora. Ispravlja sopstvene greške pri izgovoru novih reči. Zna koliko nogu ima pas, zna koja životinja daje mleko.

6 godina: Govor deteta sve više liči na jezik odraslih. Ima bogat rečnik, preko 2000 reči. Govori u prošlom, sadašnjem i budućem vremenu. Definiše jednostavne reči. Razlikuje jutro od večeri. Zna kojim slovom počinje neka reč ( d kao deda ), takođe ima sposobnost da od glasova sastavi reč ( u, v, o – uvo ), pravilno drži olovku i opredeljeno je kojom rukom piše. Počinje sa učenjem čitanja i pisanja.

Ove norme služe kao vodič, Vama - roditeljima, da jasnije sagledate govorno jezički razvoj Vašeg deteta. Ukoliko primetite bilo kakva odstupanja i kašnjenja potrebno je da što pre zatražiti stručnu pomoć logopeda, kako biste dobili adekvatan savet i tretman za Vaše dete.

Radno vreme:
ponedeljak - petak
od 09 - 17h


Logopedska ordinacija "Logopricaonica"
svakog petka nudi besplatan logopedski pregled, procenu govorno-jezičkih sposobnosti Vašeg deteta.